Integritetspolicy

Mindful ansvarar för behandling av personuppgifter som insamlas vid besök av webbplats, kontakt och köp. Personuppgifterna samlas in vid ifyllande av formulär, då användaren ombes att tillhandahålla uppgifter som föranleder att denna kan identifieras som person.

Användarens integritets- och dataskydd är viktig. Mindful har därför vidtagit såväl tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda användarens integritet och data. Informationen som användaren tillhandahåller Mindful behandlas och skyddas enligt lag och Mindfuls integritetspolicy.

Användaren accepterar, genom att fylla i något av Mindfuls formulär, att behandling av de tillhandahållna personuppgifterna sker enligt lag och integritetspolicyn. Dessutom ger användaren tillåtelse till Mindful att sända denne information. Innan användaren anger personuppgifter är det därför viktigt att denna läser igenom och förstår Mindfuls integritetspolicy. Det är frivilligt för användaren att lämna personuppgifter till Mindful, men det är samtidigt nödvändigt då Mindful måste behandla personuppgifterna vid uppfyllandet av åtaganden gentemot användaren.

Centrala begrepp

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person, exempelvis namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter och som är ytterst ansvarig för att behandlingen sker i enlighet med lag.

Vilka personuppgifter samlar Mindful in?

Mindful har utformat webbplatsen med de olika formulären på ett sätt som minimerar mängden insamlade personuppgifter. Enbart personuppgifter som krävs för att Mindful ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot den användare som anmält intresse till en utbildning eller coachning, kontaktat Mindful via kontaktformulär eller köpt en utbildning eller coachning kommer att samlas in. Insamlingen kommer att ske när användaren besöker webbplatsen och fyller i något av formulären som berör intresse för utbildning eller coachning eller kontakt samt när användaren köper en utbildning eller coachning.

Personuppgifter som insamlas kan vara följande:

Person- och kontaktinformation, såsom exempelvis namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Uppgifterna samlas in när användaren anmäler intresse till en utbildning eller coachning, fyller i kontaktformuläret eller köper en utbildning eller coachning. Person- och kontaktinformation är nödvändiga uppgifter för att Mindful ska kunna uppfylla sitt åtagande mot användaren.

Enhetsinformation är information om exempelvis användarens IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning. Informationen används endast i analytiskt syfte och aldrig på individnivå, den används heller aldrig tillsammans med annan data som kan kopplas till en unik person.

Geografisk information är information om användarens geografiska placering. Informationen används endast i analytiskt syfte och aldrig på individnivå, den används heller aldrig tillsammans med annan data som gör att informationen kan kopplas till en unik person.

Vad gör Mindful med insamlade personuppgifter?

Alla personuppgifter som samlats in används för att Mindful ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot användaren. Användarens godkännande omfattar enligt integritetspolicyn insamling av personuppgifter för följande ändamål:
1. tillhandahållande av Mindfuls utbildnings- och coachningstjänster
2. kommunicering med användaren
3. fullgörande av avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
4. sändning av nyhetsbrev eller andra periodiska meddelanden (om användaren inte vill motta sådan kommunikation ska denne skicka meddelande härom till info@mindful.se)
5. analysering av användande och efterfrågan för att förbättra och vidareutveckla tjänster
6. förebyggande, begränsande och utredande av missbruk av webbplatsen och tjänster

Mindful kan utöver vad som framgår i punkterna 1–6 komma att övervaka och lagra trafik och kommunikation som sker via webbplatsen i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Som huvudregel ska personuppgifterna inte lämnas till tredje part. Undantagsvis kan ett utlämnande ske i enlighet med integritetspolicyn. Innan utlämnandet vidtar Mindful lämpliga och rimliga samt legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att utlämnade personuppgifter, när de har överförts till eller delats med tredje part, hanteras säkert och med adekvat skyddsnivå.

Leverantörer och underleverantörer, personuppgifter kan komma att utlämnas till leverantörer eller underleverantörer i syfte att kontakta användaren om så är nödvändigt för att Mindful ska kunna fullgöra sina förpliktelser mot användaren, tillhandahålla webbplatsen eller fullgöra kontraktuella skyldigheter gentemot användaren för andra syften som framgår av integritetspolicyn. Nuvarande leverantörer är Svea Ekonomi, ITs’ Learning, Zynca, Workbuster och Mindfulschools.

Myndigheter, nödvändig information kan komma att lämnas ut till myndigheter, som exempelvis polisen och Skatteverket. Utlämnandet förutsätter användarens godkännande eller skyldighet enligt lag.

Vid avyttring, om Mindful säljer eller köper en verksamhet eller tillgångar, eller om väsentlig del av Mindfuls tillgångar förvärvas av tredje part, kan personuppgifter komma att lämnas till köparen. Personuppgifter kommer aldrig att lämnas till tredje part, som inte är behörig att ta del av personuppgifterna.

Lagring av dina personuppgifter

Personuppgifterna lagras i Mindfuls datasystem endast så länge som krävs för att fullgöra åtaganden gentemot användaren eller så länge som de måste lagras enligt lag. Mindful raderar i enlighet med integritetspolicyn samtliga personuppgifter 24 månader efter att användaren senast använt en tjänst. En tjänst anses användas när lärplattformen nyttjas eller och kontakten med Mindful upprätthålls.

Dina rättigheter

Användare har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag över de personuppgifter som Mindful behandlar. Användaren har även rätt att få information om syftet med behandlingen av personuppgifterna och har möjlighet att justera icke-komplett eller felaktig information.  Användaren har också rätt att begära att Mindful upphör att behandla personuppgifterna, för det fall dessa inte är nödvändig i förhållande till insamlingssyftet. Om det inte finns legala skyldigheter för Mindful, som hindrar radering av personuppgifter, kommer icke-nödvändiga personuppgifter och referenser till användaren att raderas från Mindfuls databas på användarens begäran. Om användaren vill radera, justera eller erhålla information om lagrade personuppgifter eller nyttja sin rätt till dataportabilitet ska denne skicka meddelande härom till info@mindful.se.

 Kontakt

Mindful är personuppgiftsansvarig och ansvarar alltså för behandling av personuppgifter enligt lag. Vid frågor om hur personuppgifter behandlas eller frågor angående integritets- och dataskydd ska e-post skickas till info@mindful.se.

Den här sidan använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta på vår webbplats ger du ditt medgivande. Läs mer om cookies och ta del av vår integritetspolicy.

Mindful betyder, fritt översatt, uppmärksam, medveten, närvarande. Att göra något ”in a Mindful way” betyder för oss att utföra vårt arbete med själ och hjärta och ge Dig det lilla extra.